Suwnice

SZKOLENIE Z SUWNIC

 Profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi suwnic

Celem szklenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi suwnic sterowanych z kabiny, a także suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w w/w zakresie.

Szkolenie adresowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny oraz suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego.

Zadbaj o swój profesjonalizm i skontaktuj się z nami już dziś!

Wymagania wobec kandydata:


 Organizacja szkolenia:


Program szkolenia:


Wiadomości o dozorze technicznym:

 • cel i zakres działania dozoru technicznego;
 • badania techniczne dźwignic;
 • eksploatacja dźwignic;


Ogólne wiadomości o dźwignicach:

 • rodzaje i zastosowanie cięgników;
 • klasyfikacja wciągników i wciągarek;
 • klasyfikacja suwnic;


Maszynoznawstwo specjalistyczne:

 • elementy i zespoły dźwignic;
 • wyposażenie elektryczne dźwignic;
 • wciągniki i wciągarki;
 • suwnice ogólnego przeznaczenia;
 • suwnice specjalne;


Eksploatacja
:

 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy;
 • obowiązki obsługującego suwnice;
 • czynności obsługującego suwnice;
 • sterowanie mechanizmami;
 • usterki występujące podczas pracy;
 • obsługa techniczna;


Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • organizacja pracy;
 • czynności przed rozpoczęciem pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu;
 • BHP przy urządzeniach elektrycznych i mechanicznych;
 • awarie i nieszczęśliwe wypadki;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;


Zajęcia praktyczne:

 • sterowanie mechanizmami;
 • transport materiałów.

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

       Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

 

Zapraszmy do skorzystania ze szkolenia, skontaktuj się z nami już dziś!

 

BeHaPoż Ryszard Dziliński
ul. Bolesława Leśmiana 10
06 - 400 Ciechanów

 tel: 508 357 187